Producenci

Tikkurila Finngard Silicone Protect 9l baza AP

Dostępność: dostępny
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 268,00 zł 268.00
Cena netto: 217,89 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Tikkurila
Kod produktu: 18DA-456D2

Opis

Tikkurila Finngard Silicone Protect

Rodzaj
Silikonowa farba do elewacji
Opis

Wodorozcieńczalna, silikonowa farba elewacyjna. Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych  i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych. Może być stosowany do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).  

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

• Tworzy hydrofobową powłokę o niskiej wodochłonności, zapewniającą wysoką trwałość.
• Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany.
• Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony.
• Skraca czas pracy – krótki czas schnięcia, możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw.
• Łatwa w konserwacji.
• Dostępna w szerokiej palecie barw karty Tikkurila Facade 760.

Przykłady zastosowania
Tikkurila Finngard Silicone Protect to produkt, który doskonale sprawdzi się do renowacji systemów ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).
Tikkurila_Finngard_Silicone_Protect_9L-farba elewacyjna

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem 
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
6 
m2/l
 
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9 
m2/l
 
Baza
AP i C
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL. 
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2. 
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów z palety Classic, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 40%. 
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie kolorów Tikkurila Facade 760.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
6-9 m2/l  przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności  i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 
Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l;
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie  do 3 godzin.  Nakładać  kolejną warstwę  po upływie  min. 12 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej. 
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie 

z normą

Wynik

Połysk zwierciadlany G

PN-EN ISO 2813:2014-11

G3 mat

Grubość powłoki E µm

PN-EN 1062-1:2005P

E2 50<E2=<100

Kategoria wielkości ziarna S µm

PN-EN ISO 1524:2013:06E

S1 drobne

Współczynnik przenikania pary 

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

 

PN-EN ISO 7783:2012  

 

V2 średni

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W3 mała 

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

PN-EN 1062-6:2003P

C0              


Pozostałe dane techniczne:

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie 

z normą

 Wynik         

Przyczepność przy odrywaniu, systemy sztywne bez obciążenia ruchem

PN-EN ISO 1542:2000

≥ 1,0 (0,7)b


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok. 60%.
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2016 2012P: ok. 1,5 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem 
min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu. 
Przygotowanie
Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5%. Nanieść dwie warstwy, w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. 

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane) 
Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. 

Powierzchnie uprzednio malowane 
Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcją ich stosowania. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Malowanie
Uwagi i zalecenia 

Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń. 
Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. 
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO. 


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
 
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on(DCOIT) i 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian(IPBC). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on(BIT). Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny. 

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


-

 

CE
 
CE logo
 
Tikkurila Polska S.A.
ul. Mościckiego 23
39-200 Dębica
18
TIK-PL\1\FSP\2018
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony powierzchniowej - powłoka
Kontrola zawilgocenia
2.2.
Podwyższenie oporności elektrycznej
8.2
Paroprzepuszczalność
Klasa II, 5m ≤ sD ≤ 50m
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2∙h0,5
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 1,0 N/mm2
Kompatybilność termiczna
 
 
 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl